KEBBEK
PASCAL JEAN ROOKIE 38" X 9.8"
WHEEL WHEELS

WHEELBASE 28" TO 30.5"

EXCLUDES GRIPTAPE
Price: $250.00